MR

Elke school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad in te stellen. In het reglement, dat voor de ouders in de school ter inzage ligt, wordt uitgewerkt hoe overleg tussen school en ouders tot stand komt.
De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en richt zich voornamelijk op allerlei beleidsmatige zaken. De MR legt tijdens de zakelijke ouderavond verantwoording af van haar functioneren. De MR vergadert eens per 6 weken. De MR onderhoudt contacten met de ouderraad. Beide organen hebben tenminste 2 keer per jaar gezamenlijk overleg. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda's en notulen van de MR-vergaderingen liggen op school ter inzage. U kunt de MR bereiken via: mr.wezeboom@wolderwijs.nl.
Het MR werkplan kunt u hier vinden.GMR WOLDERWIJS

Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van de tien scholen van Stichting Wolderwijs.
Leden van de GMR hoeven niet perse lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR). Wel dienen zij als ouder/verzorger of personeelslid te zijn verbonden aan de school die zij vertegenwoordigen. Doordat alle betrokken scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR is het contact tussen het schoolniveau en bovenschoolsniveau verzekerd.

De leden van de GMR maken deel uit van één van de drie werkgroepen middelen, personeel of onderwijs. De woordvoerders van deze werkgroepen vormen samen met de voorzitter en secretaris van de GMR het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur heeft, voorafgaand aan een GMR-vergadering, overleg met de algemeen directeur. Net als de MR heeft de GMR een wettelijke status. Op de site http://www.infowms.nl/ staat deze beschreven. Naast advies- of instemmingsrecht heeft men ook initiatiefbevoegdheid.

Waar houdt de GMR zich mee bezig?
Jaarlijks terugkerende onderwerpen als, begroting, de jaarrekening, het bestuursformatieplan, het jaarverslag van stichting Wolderwijs, het gezamenlijk beleid en het activiteitenplan van de GMR. Maar ook de functiemix en het veiligheidsplan zijn ter sprake geweest in de GMR. Op dit moment zijn de gevolgen van de krimp van leerlingen een belangrijk punt dat steeds terugkomt.

Bereikbaarheid: U kunt de GMR bereiken door een mail te sturen naar: GMR@wolderwijs.nl.