Plusklas Wolderwijs

Inhoudelijk

De leerlingen, die voor dit extra onderwijs in aanmerking komen, worden door hun eigen school aangemeld. Vanuit school is, gedurende de basisschoolperiode, het reguliere onderwijsaanbod en extra materiaal aangeboden. Desondanks blijkt dat deze leerlingen meer aanbod aankunnen en dit hard nodig hebben. In de Plusklas komt onder andere aan bod hoe leerlingen kunnen “leren leren”, hoe zij kritisch en creatief  denken kunnen inzetten en hoe zij op hun eigen acties en beslissingen kunnen reflecteren. Naast deze algemene doelen wordt er gewerkt aan individuele doelen. Er worden hoge eisen gesteld aan de leerlingen die in de Plusklas aan het werk gaan.

Communicatie

Binnen elk schoolteam is inmiddels een leerkracht die de opleiding tot specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid heeft gevolgd. Dat betekent dat alle scholen binnen Wolderwijs dezelfde kennis over dit onderwerp hebben binnengehaald. De communicatie tussen de leerkracht van de Plusklas en de leerkracht van de eigen basisschool wordt gecoördineerd door genoemde specialist. Daarnaast is er ook rechtstreekse communicatie tussen leerkracht van de plusleerkracht en ‘eigen leerkracht’ via regelmatige updates via de mail. De Plusklas is geen bovenschools onderdeel van het onderwijs, maar wordt zo geïntegreerd in het onderwijs van de eigen school. Ouders worden door de leerkracht van de eigen school op de hoogte gesteld van de vorderingen van hun kind.

Aanmelding

De aanmelding van leerlingen vindt plaats vanuit de eigen basisschool. De betreffende leerling kan hier rustig “een stukje” onderwijs missen, omdat het aangeboden onderwijs al bekend is bij deze leerlingen. Om de zogenaamde onderpresteerders te kunnen onderkennen, de leerlingen die niet makkelijk laten zien dat zij het aangeboden onderwijs allang kennen en zich binnen het reguliere aanbod vervelen, wordt gebruikt gemaakt van de Sidi3-lijst. De Sidi3-lijst is een, door Jan Kuipers opgesteld en getest, document dat door signalering deze leerlingen in beeld brengt. 

Door onderkenning van hun begaafdheid zijn deze leerlingen geen onderpresteerders meer, maar krijgen ook zij het onderwijs op maat aangeboden. De SidiPO-lijst wordt voor groep 1 t/m 8 ingezet binnen onze scholen, om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van deze leerlingen. Aanvullende informatie is te vinden op: www.wolderwijs.nl.